ÜYE OL
GİRİŞ YAP
  • KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlanma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Kodmatic Yazılım (“Şirket”) nezninde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 KİŞİSEL VERİ NEDİR?

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder. Şirketimiz olarak 6698 sayılı KKVK uyarınca veri  sorumlusu ünvanı ile kişisel verilerinizi bahsi geçen kanun uyarınca kaydetme, saklama, güncelleme, işleme ve mevzuat kapsamında 3. Kişilere açıklayabilecek ve iletebilecektir.

Kişisel veri konusuna ilişki süreç bu şekilde tarafımızca kullanıcılara belirtilmiştir.

1-) Veri sorumlusu ve Mümessili

 Kişisel verileriniz ya da mevcut teknolojilerinin gereğince veri sorumlusu Kodmatic tarafından aşağıda belirtilen kurallarca işlenmektedir.

 2-) Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi

 İşbu “Bilgilendirme Metni” şirket olarak 6698 sayılı KVKK’ca Veri Sorumlusu ünvanı ile KVKK’da bulunan “ Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Ve “ İlgili Kişilerin Hakları” başlıklı 11. Maddesi uyarınca, ne için kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla iletilebileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki nedeni ve KVKK’nın 11. Maddesinde bulunan diğer haklarınız ile bağlantılı olarak sizi bilgilendirmek ve aşağıdaki durumlarda izninizi almak amacı ile iletilmektedir.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı birinci amaç ediniyoruz. Bu hususta kişisel verilerinizi yetkisiz ulaşım, zarar-kayıp ve ifşaya karşı korumak için gerekli bütün teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. 

 Kişisel verilerin işlenme gayesi ve hukuki nedenleri web tasarım, web programlama, grafik tasarım ve danışman gibi faaliyetler niteliğince gerçekleştirilecek bu hizmetler süreçlerinde kullanılmak üzere hizmet alan ve hizmet veren sözleşmesi ve bunlara benzer tüm bilgi belgeler, ilgili bütün kanun ve yönetmelikler gereğince hizmetlerimizin yapılabilmesi, devam edebilmesi, geliştirilmesi, hizmet ve faaliyetlere yönelik kampanyaya benzer faaliyetlerin yapılması, SMS, Mobil Ulaşım, Mail  ile davet, yeni uygulama bildirimi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yapılması planlama, istatistik, memnuniyet anketlerin  yapılması ve sistem ile ilgili bilgilerin iletilmesi, güvenliğin sağlanması, e-mail ortamında e-bülten üyelikleri, sosyal medya paylaşımları, hizmet verenlerin göndermiş olduğu mesleki yeterlilik belgesi, kendisi hakkında tanıtım yazısı, eğitim bilgileri, hizmet verenin ve hizmet alanın ilettiği bilgilerin kontrolünü sağlayan, kontrol ve araştırmalar sebebi ile onaylı hizmet veren (Onaylı Profil) kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, hizmet veren ve hizmet alan ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, hukuki ve mali işler benzeri ticari ve iş, hizmet stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları muhasebe politikaların yönetilmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca ve diğer otoritelerce istenilen bilgi aktarımı (Yetkili Merci) saklama, raporlama, yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir. Bunun dışında kesinlikle bir işleme söz konusu değildir.

 4.Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi

 Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre ön görüp ön görmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesinin gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale gelmektedir.

 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verileriniz Online Hizmet faaliyetlerini yürütmek amacı ile şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle özellikle de Online (Site ile, Mobil APP ile, Mail yolu ile, SMS ile)  olarak toplamaktadır.  Kişisel verileriniz Kanun tarafından belirtilen temel prensiplere, Veri İşleme Şartlarına ve İstisnalarına uygun olarak işbu “aydınlatma metninde”  belirtilen amaçlarla da KVKK’da 5.ve 6.maddede belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve iletilebilmektedir.

 6. Kişisel Verilerin Aktarılması/Paylaşılması/İletilmesi

Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında amaçlarının yerine getirilmesi, Sitede bulunan Online Hizmet Kategorilerinin gereği kapsamında strateji belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının, Online Hizmetin yürütülmesi temini için, hizmet alan, hizmet veren ve şirket içi çalışan, üçüncü kişiler, hukuk, maliye ve vergi danışmanları, denetçileri, danışman, kuruluş veya şahıslar SGK otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan bütün kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yurtdışına KVKK’nın 8. Ve 9. Maddesinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir. Yurtdışına aktarılması halinde kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korunmanın bulunması gerekli olup yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlarının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVKK izninin bulunması hususları riayet edilecektir.

 

7. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

a) Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin isteklerinizi bu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz mümkündür.

b) Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

c) Kişisel Verileriniz işlenmiş ise bununla ilgili bilgi talep etme

d) Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

e) Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

f) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

g) Kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme

 

Şirketimiz isteklerinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 4 hafta içinde sonuçlandırır. Ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca ücret alınabilir. Şirketimiz isteği kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayıp talebi yazılı usul ile reddedebilir. Bu doğrultuda yapacağınız istekler 6698 KVKK kapsamında yazılı olmalıdır. Bilgi ve taleplerinizi Canlı Destek ya da Mail yolu ile tarafımıza gönderebilirsiniz.

8- Kanun Yayın ve Yürürlülük Tarihi

İşbu Kanun 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış olup ilgili kanunun 8. Maddesi (Kişisel Verilerin Aktarılması) 9. Maddesi (Kişisel Verilerin Yurtdışına aktarılması) 11. Maddesi (İlgili Kişilerin Hakları)  13. Maddesi (Veri Sorumlusuna Başvuru) 14. Maddesi (Kurula Şikayet) 15. Maddesi (Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları) 16. Maddesi (Veri Sorumluları Sicili) 17. Maddesi (Suçlar) ve 18. Maddesi (Kabahatler) yayımı tarihinden 6 ay sonraki olan 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer Maddeleri yayımı tarihi olan 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.